news เกรซ วริทร เจ้าสัวเมืองเพชร

news เกรซ วริทร เจ้าสัวเมืองเพชร

news เกรซ วริทร เจ้าสัวเมืองเพชร

เป็นพี่ชายคนโตใน ครอบครั ว มีน้อง สาว 1 คน และน้องชาย 1 คน นั้นท างครอ บครั วมีกิจการร้านทองใหญ่โตประจำจั งหวั ดเพ ชรบู รณ์ ต่างก็รู้จักสำหรั บห้าง ทอง หวั งเงิ นไ ท ย (เจ๊กุ้ง)

จากที่ผ่านๆ มาตั้งแต่เปิดร้าน ท อง กิจการก็ค่อยๆ เติบโต ม าเ รื่อ ยๆ โดยทุกๆ ปี ห นุ่ มเกร จะต้องหาโ อก าสกลั บไป เยี่ยม บ้า นที่จังห วัด เพ ช รบู รณ์อย่ า งสม่ำเสมอ

ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่ ม เกรท ก็ได้ก ลับไป เยี่ย มบ้าน พร้ อ มพูดถึ งกิจกา รร้านทอ งของ ที่ บ้าน เกท ได้เผ ยว่า ตอนนี้เป็ น เสี่ยเกรท แล้วมีร้า นทองเป็นข องตัวเอง แ ม่ยกร้านทอง ให้เราแ ล้ว จริงๆ ยก ให้ แต่ร้า นครับแต่ทอง น่าจะ อยู่ ที่น้ อ งหม ด เลย

คือจริงๆ แ ล้วที่ร้ านกิ จการที่บ้ าน เราเป็นน้ องด้วยซ้ำกิ๊ฟ กับกู๊ด เป็นแอดมิ นที่ ร้านอยู่คอ ยดูแ ลและ ก็ เรี ย กว่ าผลัดเ ปลี่ย นเตรียมที่จ ะขึ้น มาดูแลแ ท นแ ม่อยู่

ส่วนเราก็ ยั งทำงา นตร งนี้ ทำไมแ ม่ถึงตัด สินใ จ ยกร้ านทองให้ ไม่ใช่แ ม่ไม่ได้ยกให้เรา คื อเรียกว่ าเป็นผู้ ช่ วยดูแ ล ค อ ยดูแลและก็หลักๆ เป็นน้อง

เราก็ทำหน้า ที่ข องตัวเองเป็ นฝ่ายพีอาร์ไป แ ม่ยังไม่กล้ า ย กใ ห้ห ร อ ก ส่วนตัวแ ม่ไม่ได้กังวลห ร อ ก แต่แ ม่จะหยุดมาเที่ยวกับลู ก บางครั้งก็ตัดใจปิดร้านไม่ลงไง

น้องก็บอกว่าแ ม่เข้ามาอ กับพี่ เกร ทเลย ไป เที่ย วกับพี่เกรท เวลาว่างๆ แม่จะได้พักผ่อนบ้าง เพราะแ ม่ทำมานานแล้ว แต่เป็นเ จ๊กุ้งต่าง หากที่ไม่สามารถตั ด ใจปิดร้านได้

เปิดร้าน ก็ต้องยืน อยู่ ห น้าร้าน เพร าะลู กค้ ามาไม่เห็น เจ๊กุ้งเขาก็ไม่สบายใ จ ไง อนาคตมีโอกาสจะไปดู แ ลกิจการ ไหม อันนี้พูดกันจริงๆ เลยยังไ ม่ถึงขั้ นนั้น แต่ว่ ามี น้องดูอยู่

ถ้าเป็นไปได้น้อ งถนัดก็ ให้น้องดูไ ป เราหมดง านแสดง วันหนึ่งค่อ ยกลับไ ป ช่วยน้ อง แ ละเกรท เอง ควงคุณแ ม่สุ ดสวย แ ม่กุ้ง เข้ารับรางวัลลู กกตัญญู เกรทปลื้ มได้รางวัลนี้

ดีใจที่แ ม่มาร่วมรับรางวัลด้วย เปรยตั้งแต่เข้าวงการมาครั้งนี้เป็นการออกงานกับ แ ม่ครั้ง ที่ 2 คุณแ ม่ลั่น ภูมิ ใจที่ ลู กเป็นคนดี ขอบ คุณที่ได้ รางวัลนี้ ชมเ ป็นลู กชายที่ไม่เค ยทำให้ แ ม่เ สี ยใจ

ฟุ้งดูแลแ ม่อ ย่าง ดี ขำๆไม่รู้ดูแลคนอื่นดีหรือเปล่า แ ม่กุ้ง บ อ ก ลู กชายอีกคน กู้ ดเคพีเ อ็น กลับไทยมาซัมเมอร์แล้ว ยังไม่อย า กให้ลู กชายแ ต่งงาน หล านไว้ก่อ นก็ได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *