บ้ าน 7แบบห้ ามอยู่เด็ ดข าดลำบ ากย ากจน ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ ลักษณะบ้านเป็นอยั่งไง

บ้ าน 7แบบห้ ามอยู่เด็ ดข าดลำบ ากย ากจน ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ ลักษณะบ้านเป็นอยั่งไง

บ้ าน 7แบบห้ ามอยู่เด็ ดข าดลำบ ากย ากจน คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

บ้ านคือที่พักอาศัย ที่เร าทุกคนใช้พักผ่อน เป็นที่รวมครอบครัวหรือบ างคนอาจใช้เป็นที่ทำงาน

ดังนั้นการที่เร ามีฮ ว ง จุ้ ยบ้ านที่ดีจะทำให้เร านั้นทำอะไรก็ร าบรื่นไปหมด

เงิ นทองเข้าบ้ านไ ม่ข า ดสาย แต่ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรก็ติ ดขัด นั่นอาจเป็นเพราะฮ ว ง จุ้ ยบ้ านของคุณไ ม่ดีหรือเปล่า

การจะอยู่ในบ้ านอย่ างสุขสบ ายส่วนหนึ่งนั้นตัวบ้ านเอง สภาพแวดล้อมในบ้ านก็ต้องน่าอยู่ด้วยเหมือนกัน

วันนี้เร าจะมาพูดถึง ลักษณะบ้ านไ ม่ถูกหลัก ที่ยิ่งอยู่ยิ่งจน หากใครที่กำลังตรงกับ 7 ข้ อที่เรากำลังจะกล่าวถึงในด้านล่ างนี้รีบแก้ไขโดยด่ ว นเลย
หากปล่อยไว้ชีวิตจะยิ่งติ ดขัด ทำอะไรย ากลำบ ากมากกว่าเดิมเ สี ยอีก แต่ละข้ อมีอะไรบ้ างมาติ ดต าม อ่ า นกันด้านล่างนี้ได้เลย

1 บ้ าน มีประตู/หน้ าต่าง เยอะไป

หากบ้ านใครที่มีประตูหรือหน้ าต่ างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป เชื่ อกันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหลออ กจากบ้านได้ง่าย

วิธีแก้ง่ ายสุดคือ ให้ทำการปิดบ านที่ไ ม่ได้ใช้เอาไว้ หรือหาอะไรมาปิดไว้เลย บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้ าต่ าง

2 บ้ านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไ ม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้ านก็ต าม เชื่ อกันว่าจะทำให้บ้ านนั้น

อั บ โ ช ค ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้หากถนนต่ำกว่าตัวบ้ านก็ให้เปิ ดร้านหน้ าบ้ านให้กว้างขึ้น
จะได้ช่วยเรียกเงิ นทอง เป็นตัวรับเงิ นเข้าบ้ าน เงิ นทองไหลมาตลอ ด

3 รั้วบ้ านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้ านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย เพราะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้นเชื่ อว่าจะทำให้เงิ นทองไหลออ กนอ กบ้ าน

4 บ้ านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้ านรก สกปรก ไ ม่ยอมทำความสะอาดเลย บ้ านก็ไ ม่น่าอยู่

นั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมในบ้ านที่แ ย่แล้ว ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวลาในการทำความสะอาดบ้ านกันด้วยนะ

หากบ้ านสะอาดสิ่งดีๆ ต่างๆ จะอย ากเข้ามา ดึงดูดเงิ นทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้ าน

และยังช่วยลดความเครี ยดของคนในบ้ าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้ านดีขึ้นอีกด้วย

5 บ้ านที่มีสะพานตั ดตัวบ้ าน

ก่อนจะตั ดสินใจซื้อบ้ านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน มาตัดตัวบ้ าน สะพานอยู่หน้ าบ้ านไหม
หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใ หม่ดีกว่าเพราะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้ าน
หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้ านตลอ ดเวลา คนผ่ านไปมา รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไ ม่ดีนัก

6 ประตูบ้ านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้ านแคบนั้นเชื่ อ กันว่าจะทำให้เงิ นทองไม่เข้ามาหรือเข้ามาลำบ าก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า ไ ม่มีของมาวางกั้นขวางประตู

ไ ม่มีอะไรมา กี ด ข ว า ง อยู่ เอาง่ ายๆ เลยไ ม่ต้องทำประตูใ หม่ก็ได้แค่มันไ ม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว
คลิป

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *