ประก าศรับซื้ อ ธนบั ตร 20บ าท ให้ร าคาสูงถึง 150,000 บ าท

ประก าศรับซื้ อ ธนบั ตร 20บ าท ให้ร าคาสูงถึง 150,000 บ าท

เรียกได้ว่าเหรี ยญกษปณ์หรือธนบั ตรเก่าๆ ยังคงได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสม

ล่ าสุดเพจ รับซื้ อแบงค์เก่า เหรี ยญเก่า ของสะสมทุกชนิดร าคาดี by แบงค์อานนท์

ประก าศรับซื้ อ ธนบั ตร20บ าท ให้ร าคาสูงถึง 150,000 บ าท

โดยมีร ายละเอี ยดคือ “ธนบั ตร20บ าท ลายเ ซ็น ป-เดช เล ขแดงแบบนี้ ถ้าสภาพสวย

ทางร้ านรับซื้ อให้ร าคาสูงถึง ใบละ 150,000 บ าท น่ะครับหรือพี่ๆท่ านใด มีธนบั ตรเก่ ารุ่นอื่นๆ

แล้วอยากจะสอบถามร าคาเพิ่มเติมสามารถส่งรูปมาประเมินร าค าได้ฟ รีทางร้ านยินดีไห้คำปรึกษา บริการรับซื้ อถึงที่

ธนบั ตร 5-10 บ าท คู่นี้ มีร าค าสูงทางร้ านรับซื้ อ คู่ละ 20,000 บ าทน่ะครับ พี่ๆท่ านใดมี ทางเร ายินดีรับซื้อให้ร าค าสูง”

“ธนบั ตรรุ่น9 เล ขตอง 999999 แบบนี้ ทางร้ าน รับซื้ อใบละ 1 แสนบ าทน่ะคับ”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.