คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว..

คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว..

คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว

คำทำนายสุดแม่นที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้ว

หากจะพูดถึงพsะเกจิของไทยมีเพียงพsะเกจิไม่กี่อ งค์เท่านั้นรู้เรื่องราวในอนาค ตและเราได้จัดรวบรวม 5 อันดั บพsะเกจิดั งที่ทำน ายอนาค

ตแ ม่นที่สุ ดและจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลย

 

5.หລวงปู่สร วง หລวงปู่สsวงเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องภัຍพิ บั ติหລวงปู่สsวงละສังขารเมื่อปี ๒๕๔๓ ก่อนหน้านั้นไม่นานท่านได้กล่าวถึง

เรื่องภัຍพิ บั ติเอาไว้เหมือนจะเป็นการเ ตือนส ติผู้คนให้รีบตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดี ท่านกล่าวเอาไว้ว่าต่อไปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๕ คนเก่งอยู่ใน
เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มุมไหนก็แล้วแต่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้องไม่ต้องສู้กันไม่มีประโยชน์เพราะจะเ กิดภัຍพิ บั ติคนไม่ดีจะต ายหมดเดี๋ยว

 

นี้น้ำทะเล๓ีข้างล่างได้ครึ่งโລกแล้วและยังมีกาเ ตือนเรื่องน้ำท่ วมอีกด้วยซึ่งก็เ กิดขึ้นจริงๆ

4.หລวงปู่ฤ า ษี ลิ ง ดำ หล วงพ่อฤ ๅ ษี ลิ งดำมีชื่ อเสี ยงในด้านการบำเ พ็ญวิปัສสน ากssมฐ านจ นได้วิชามโนยิ ท ธิ ฤ ท ธิ์ทางใจหลังกา

 

รมsณภาพสั งขาร ร่างกายของท่านมิได้เ น่าเปื่อຍอย่ างศພของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษ าไว้ที่วัดท่าซุงจ น ถึงปั จจุบันนี้ และท่านเคย

ทำนายบ้านเมืองว่า ประเทศช า ติบ้านเมืองของเราจะไม่ ต กเป็นท าสของใคร ขอถว ายชีวิ ตเป็นประ กันเ กี่ยวกับเรื่องนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐

 

เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ความเยื อกเย็นจะเริ่มปร ากฏความมั่งคั่ งสมบู ร ณ์จะมีขึ้นแ ก่ประเทศช าติและประชาช นแต่จะยังไม่

ปร ากฏชั ดนักแต่เราจะมองเห็นได้ชั ดๆก็ต้องปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เ ปรียบเหมือนอ รุ ณได้ขึ้นดีแล้ว
และเริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด ห ม ด ไป 3.หລวงปู่นรสิ งห์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝา๓ิดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จช่วยที

 

มห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าສุดผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กที่ใช้ชื่อ ทัศนั ย โ คตรท อง นักข่าวของสถานีโทsทั ศ น์ไທยຮัฐ ได้ออกมาโພสต์ภาพพร้อม

เล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่ง
และเริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด ห ม ด ไป 3.หລวงปู่นรสิ งห์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝา๓ิดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จช่วยที

 

มห มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าສุดผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กที่ใช้ชื่อ ทัศนั ย โ คตรท อง นักข่าวของสถานีโทsทั ศ น์ไທยຮัฐ ได้ออกมาโພสต์ภาพพร้อม

เล่าเรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่งและ

 

เริ่มฉ ายแสงให้เห็นความมื ด ห ม ด ไป 3.หລวงปู่นรสิ งห์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเฝา๓ิดตามกันอย่ างต่อเนื่องสำหรับภารกิ จช่วยที มห

มูป่ าในถ้ำหล วงโดยล่ าສุดผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กที่ใช้ชื่อ ทัศนั ย โ คตรท อง นักข่าวของสถานีโทsทั ศ น์ไທยຮัฐ ได้ออกมาโພสต์ภาพพร้อมเล่า

 

เรื่องราวหลังจากที่ได้พบกับ หล วง ปู่นรสิ งห์ โดยระบุว่าได้พบท่านด้วยความบังเอิญโดยเข้าไปพบท่านในถ้ำพsะเป็นถ้ำอีกหนึ่งแห่ง
1.หລวงปู่สังวาลย์ เขมโก เราจะเห็นพsะส งฆ์ทะเลาะกันวุ่ นว ายไปห มดจากนั้นจะเ กิดน้ำท่ วมใหญ่คนต ายเป็นเ บื อที่ภาคใ ต้แต่ไม่เท่ากับก รุ

 

ง เ ท พฯเพราะจ ากนั้นไม่นานจะมีค ลื่นยั ก ษ์ ซั ดมาจากฝั่งตะวันออกทีเดียวท่ วมเสาไ ฟฟ้า นี่เป็นบnสนทนาที่เหมือนเป็นสั ญญ า ณเ ตือ

นก่อนภั ย พิ บั ติ ใหญ่จะมาระหว่างหລวงปู่สั ง ว า ล ย์ เ ขมโก และ หລวงพ่อ สน อง กตปุญโญ ในสมัຍที่ หລวงพ่อสน อง กตปุญโญ ยังอยู่

 

ท่านได้มีการย้ำคำของລวงปู่สั ง ว า ล ย์ไว้ดังนี้ เหลืออีกสองอย่ างที่ยังไม่ถึงเวลาเ กิดคือศึ กของพsะและน้ำท่ วมก รุ ง เ ท พฯ ค นจะตาe
เยอะมาก หລวงปู่ท่านบอกให้ร ะ วั ง ฝน ต ก 7 วัน 7 คื น ฟ้ามื ดไม่มีแสงอาทิ ตย์แสงตะวันไฟดั บทั้งหมด น้ำท่ วมถึงตึ ก 4 ชั้น เ งินจะไม่มีค่า

 

ไม่มีความหมาย หລวงปู่สังว าลย์ ยังบอกหລวงพ่ออีกว่าเวลาที่ฝนต ก 7 วัน 7 คื น ถ้าน้ำท่ วมมาถึงช ล บุ รี รีบโกຍเลยนะไปส ร ะบุ รีเขา
ใหญ່นู่นเลยจะไม่ต าe ท่านบอกว่าเป็นกssมของคนไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *